اعضا - بیتا مهروی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
بیتا مهروی
استادیار گروه آموزشی نانو تکنولوژی پزشکی
دکترای ( PhD)
mehravi.biums.ac.ir