اعضا - ملیحه طالبی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
ملیحه طالبی
دانشیار گروه آموزشی میکروبشناسی
دکتری تخصصی
talebi.miums.ac.ir