اعضا - فرامرز مسجدیان جزی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فرامرز مسجدیان جزی
استادیار گروه آموزشی میکروبشناسی
دکتری تخصصی
masjedian.fiums.ac.ir