اعضا - مهدی فرزادکیا


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
مهدی فرزادکیا
استاد گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
دکترای ( PhD)
farzadkia.miums.ac.ir