اعضا - مجید کرمانی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
مجید کرمانی
دانشیار گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
دکترای ( PhD)
kermani.miums.ac.ir