اعضا - علی اسرافیلی دیزجی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
علی اسرافیلی دیزجی
استادیار گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
دکترای ( PhD)
esrafili.aiums.ac.ir