اعضا - روشنک رضائی کلانتری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
روشنک رضائی کلانتری
استاد گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
دکترای ( PhD)
rezaei.riums.ac.ir