اعضا - احمد جنیدی جعفری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
احمد جنیدی جعفری
استاد گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
دکتری تخصصی
jonidijafari.aiums.ac.ir