اعضا - رسول یاراحمدی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر رسول یاراحمدی
دانشیار گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای - گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای - گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
دکترای ( PhD)
yarahmadi.riums.ac.ir