اعضا - ایرج علی محمدی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
ایرج علی محمدی
دانشیار گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
دکترای ( PhD)
alimohammadi.eiums.ac.ir