اعضا - حسن ابوالقاسم گرجی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
حسن ابوالقاسم گرجی
دانشیار گروه آموزشی مدیریت
دکترای ( PhD)
gorji.hiums.ac.ir