اعضا - پوران رئیسی دهکردی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
پوران رئیسی دهکردی
استاد گروه آموزشی مدیریت
دکترای ( PhD)
raeissi.piums.ac.ir