اعضا - پروین ابراهیمی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر پروین ابراهیمی
استادیار گروه آموزشی مدیریت
دکترای ( PhD)
ebrahimi.piums.ac.ir