اعضا - محمد فرهادی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
محمد فرهادی
استاد گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
دکتری تخصصی
farhadi.miums.ac.ir