اعضا - فرزاد ایزدی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فرزاد ایزدی
استاد گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
دکتری تخصصی
eizadi.fiums.ac.ir