اعضا - جمیله ابوالقاسمی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
جمیله ابوالقاسمی
استادیار گروه آمار زیستی و بهداشتی
دکترای ( PhD)
abolghasemi.jiums.ac.ir