اعضا - ابراهیم عامری مهابادی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
ابراهیم عامری مهابادی
استاد گروه ارتوپدی
دکتری تخصصی
ameri.eiums.ac.ir