اعضا - آسیه شجاعی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
آسیه شجاعی
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
shojaii.aiums.ac.ir