اعضا - لیلا قالیچی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر لیلا قالیچی
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
ghalichi.liums.ac.ir