اعضا - سارا مینائیان


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
سارا مینائیان
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
Minaeian.siums.ac.ir