اعضا - امید صادق پور


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
امید صادق پور
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکتری تخصصی
sadeghpour.oiums.ac.ir