اعضا - یاسر عزیزی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
یاسر عزیزی
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
azizi.yiums.ac.ir