اعضا - وحید علی پور


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
وحید علی پور
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
alipour.viums.ac.ir