اعضا - وحید پیر حاجاتی مهابادی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
وحید پیر حاجاتی مهابادی
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
pirhajati.viums.ac.ir