اعضا - هلاکو محسنی فر


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
هلاکو محسنی فر
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
mohsenifar.hiums.ac.ir