اعضا - نسیم نیکوبخت


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
نسیم نیکوبخت
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
nikoobakht.niums.ac.ir