اعضا - معصومه فلاح


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
معصومه فلاح
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
falah.miums.ac.ir