اعضا - مریم قراچه


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
مریم قراچه
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکتری تخصصی
gharacheh.miums.ac.ir