اعضا - مریم عبیری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
مریم عبیری
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
abiri.miums.ac.ir