اعضا - مریم سلیمانی موحد


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر مریم سلیمانی موحد
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD) Economics از Alzahra University
soleimanimovahed.miums.ac.ir