اعضا - مرجان شریعت پناهی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
مرجان شریعت پناهی
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
shariatpanahi.miums.ac.ir