اعضا - محمدرضا شالبافان


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
محمدرضا شالبافان
استادیار اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
دکترای ( PhD)
shalbafan.mriums.ac.ir