اعضا - فریده قاضی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فریده قاضی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
ghazi.fiums.ac.ir