اعضا - محمد پزشکی مدرس


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
محمد پزشکی مدرس
استادیار اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
دکترای ( PhD)
pezeshkimodaress.miums.ac.ir