اعضا - منصوره آکوچکیان


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
منصوره آکوچکیان
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
akouchekian.miums.ac.ir