اعضا - ماندانا رحیمی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
ماندانا رحیمی
استادیار اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
بورد تخصصی (دانشنامه)
rahimi.miums.ac.ir