اعضا - لیلا کمال زاده


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
لیلا کمال زاده
استادیار اعضای هیات علمی معاونت آموزشی
دکترای ( PhD)
kamalzadeh.liums.ac.ir