اعضا - لیلا امیری فراهانی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
لیلا امیری فراهانی
استادیار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترای ( PhD)
amirifarahani.liums.ac.ir