اعضا - گلنار ناصحی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
گلنار ناصحی
استادیار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترای ( PhD)
nasehi.goiums.ac.ir