اعضا - فهیمه رنجبر


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فهیمه رنجبر
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دکترای ( PhD)
ranjbar.fiums.ac.ir