اعضا - فهیمه حاجی آخوندی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فهیمه حاجی آخوندی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دکترای ( PhD)
hajiakhoundi.fiums.ac.ir