اعضا - فریبا کریم زاده اویندین


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فریبا کریم زاده اویندین
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دکترای ( PhD)
karimzade.fiums.ac.ir