اعضا - فرشید فرداد


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فرشید فرداد
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دکترای ( PhD)
fardad.fiums.ac.iriums.ac.ir