اعضا - فرشاد امینی بهبهانی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فرشاد امینی بهبهانی
استادیار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترای ( PhD) Iranian (Persian) traditional Medicine از Tehran University of Medical Sciences
aminibehbehani.fiums.ac.ir