اعضا - فربود کلانتری طراری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فربود کلانتری طراری
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
دکترای ( PhD)
kalantari.fiums.ac.ir