اعضا - فائزه فقیهی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فائزه فقیهی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
دکترای ( PhD)
faghihi.fiums.ac.ir