اعضا - غلامرضا طاهری پاک


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
غلامرضا طاهری پاک
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
دکترای ( PhD)
taheripak.ghiums.ac.ir