اعضا - علیرضا میرزایی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
علیرضا میرزایی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
دکترای ( PhD)
mirzaei.ar iums.ac.ir