اعضا - علیرضا غزنوی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
علیرضا غزنوی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
دکترای ( PhD)
ghaznavi.ariums.ac.ir