اعضا - علیرضا طبیب خوئی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
علیرضا طبیب خوئی
استادیار اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
دکترای ( PhD)
tabibkhooei.aiums.ac.ir